Hlavním cílem zařízení je – nabídnout dětem, mládeži i dospělým to, co každý vyžaduje pro svůj pocit spokojenosti, a to je změna prostředí a možnost setkávání s přáteli, kteří mají stejné zájmy. Už antičtí filozofové pochopili, že hra a společný zájem rozvíjí tvořivost, podněcují k iniciativě a pomáhají regeneraci sil. To všechno společně může pomoci hlavně dětem a mládeži při vytváření jejich zdravého sebevědomí, zachránit je před pocitem beznaděje a prázdnoty. Mnohdy se dobrý koníček může stát i podnětem a pomocníkem při hledání uplatnění se na trhu práce. Nejedenkrát se u nás například z „ošklivého káčátka" vyklubala "krásná labuť". Jsme na takové případy hrdí a zároveň šťastni, že naše láskyplné vedení nese své výsledky. Zásluhu na tom mají nejen stálí pracovníci SVČ vnímající svou práci více jako poslání než jen jako zaměstnání, ale také obrovské množství externích kolegů, kteří se zanícením každý rok předávají své zkušenosti a dovednosti dětem a mládeži. Jejich entuziasmus je také jednou z hlavních motivací pro naše malé i větší účastníky pravidelných i příležitostných aktivit. Pracovníci zvou do světa her a fantazie, na výlety do přírody, snaží se roztančit a rozezpívat své okolí, pomáhají hledat odpovědi na spoustu otázek.

V posledních letech se nám daří rozvíjet oblast práce s talentovanými. Ve spolupráci se základními školami, ale také v rámci projektů KAP, IKAP I a II v rámci spolupráce s odbornými středními školami a gymnázii se nám daří otvírat cesty různým typům nadání. Dlouhodobě spolupracujeme také s mnoha VŠ např. UP v Olomouci, UK v Praze aj.. Patříme k organizátorům okresních a krajských kol soutěží a olympiád MŠMT, sami realizujeme mnoho regionálních soutěží zaměřených na rozvoj dovedností a vědomostí účastníků, s cílem motivovat je pro zájem o celoživotní vzdělávání. Naši pedagogičtí pracovníci pomáhají úspěšně připravovat žáky na talentové zkoušky, zaměřují se nejen na vyhledávání talentů, ve spolupráci s dalšími institucemi jako je např. NPI ČR, Pedagogicko psychologická poradna aj. se snaží o koordinovanou práci s talenty.

V r. 2022 čerpá SVČ dotaci MŠMT v rámci výzvy:

Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2022 na projekt „Podpora praktických vzdělávacích aktivit EVVO“ umožnila vytvoření výukového obrazového materiálu do venkovní učebny EVVO Střediska volného času ATLAS a BIOS, PŘEROV

Od r. 2007 spolupracuje SVČ Atlas a Bios, Přerov s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podpoře okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Každý rok finančně zastřešuje organizaci soutěží a přehlídek v Olomouckém kraji v rámci rozvojového programu UZ 33166.