Školní rok 2021-22 na Středisku volného času ATLAS a BIOS vzhledem ke Covid_19

 

 • Bude realizován v souladu s platnou legislativou v plném rozsahu, pokud Krajská hygienická stanice nebo Ministerstvo zdravotnictví nerozhodnou jinak
 • Bude se řídit dokumentem MŠMT k Provozu škol a školských zařízení ve šk. roce 2021/22, jeho přílohami a doporučeními
 • Kroužky, kurzy aj. činnosti budou podle platných rozvrhů a na místech vzdělávání obvyklých
 • V souladu s aktuálními pokyny MŠMT je nutné při příchodu na kterékoliv pracoviště SVČ mít ve společných prostorách zakrytý nos a ústa rouškou a použít dezinfekce. Účastníci pravidelných aktivit (kroužků, kurzů) mohou mít v učebnách, tělocvičnách roušky sundané pokud odevzdají čestné prohlášení.
 • Na základě pokynů MŠMT k testování stačí pro účast v kroužcích čestné prohlášení zákonných zástupců o testování dítěte ve škole (na odborném pracovišti), popř. očkování nebo prodělání nemoci a ochranné lhůtě
 • Nepravidelné aktivity budou prioritně určeny pro děti z přerovského regionu a účastníky našich pravidelných aktivit
 • Nadále budeme na webu nabízet činnosti a návody on-line jako zpestření volného času všem, kdo projeví zájem
 • Všichni budou dodržovat zpřísněné zásady osobní a respirační hygieny při pohybu na všech místech vzdělávání SVČ
 • Při výskytu příznaků infekčního onemocnění nesmí vstoupit na místa vzdělávání SVČ a jsou povinni se omluvit z pravidelné činnosti
 • Při podezření na infekční onemocnění bude účastník izolován až do doby než se dostaví zákonný zástupce, který se bude řídit doporučeními jejich lékaře
 • Přednostně žádáme z hygienických i organizačních důvodů o platby za kroužky převodem
 • U vstupů na všechna místa vzdělávání (včetně tělocvičen) jsou k dispozici dezinfekce v dávkovačích, pokud někdo nemůže ze zdravotních důvodů dezinfekci, důkladně si ruce umyje mýdlem
 • Je nutné dodržovat časové harmonogramy a pokyny vedoucích kroužků, kurzů vzhledem k organizaci činnosti (omezení prolínání skupin apod.)

 

 

V Přerově, 19. 8. 2022                                                               Mgr. Blanka Mašková, ředitelka